Aktualności

2019-10-28 10:16:48
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.
 
2019-07-31 07:59:52
Komunikat nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w związku ze stwierdzeniem w Bydgoszczy przy ul. Kossaka wścieklizny, choroby zakaźnej zwierząt u zwierzęcia dzikiego – nietoperza: ulotka_wscieklizna.pdf Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2019 r.
 
2019-06-27 10:04:19
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Wspólnot Mieszkaniowych Nr 2. Od 1 lipca br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny do sekretariatu: 52 34 88 728 lub 52 34 88 744.

Oferta

JESTEŚMY długoletnim zarządcą nieruchomościami, wiarygodnym partnerem finansowym, solidnym płatnikiem – terminowo regulującym wszelkie zobowiązania. Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.

ZATRUDNIAMY specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, stosujemy standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności.

 

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Właścicieli lokali w budynkach będących w administracji zakładów pracy,
 • Urzędów Gmin posiadających lokale w nieruchomościach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, sąsiadujących z Gminą Bydgoszcz, które nie prowadzą wyspecjalizowanej działalności w kierunku zarządzania nieruchomościami.

 

GWARANTUJEMY:

 • stałą opiekę administracyjną i osobę ds. kontaktów z Zarządem oraz członkami Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz sprawozdań statystycznych do GUS,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zawieranie umów na dostawę mediów do nieruchomości pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, a jej dostawcami,
 • dokonywanie miesięcznych wymiarów opłat oraz rozliczeń wniesionych zaliczek, poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczonych do lokali mieszkalnych,
 • zlecanie usuwania awarii technicznych w nieruchomości wspólnej,
 • zlecanie wykonania usług konserwacyjnych w nieruchomości wspólnej najpóźniej w terminie 5 dni od momentu wystąpienia potrzeby,
 • możliwość reprezentowania interesów Wspólnoty w sądzie przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną, po udzieleniu stosownych pełnomocnictw procesowych,
 • windykację należności według zasad określonych w regulaminie opracowanym na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • organizację zebrań wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji prawnej z nimi związanej,
 • przygotowywanie do 31 marca każdego roku, po konsultacji z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, rocznych planów gospodarczych dot. nieruchomości wspólnej, w tym planu remontów,
 • opracowywanie wieloletnich planów remontów na ustalony z Zarządem Wspólnoty okres,
 • informowanie właścicieli o wszelkich zmianach przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych.

 

UMOŻLIWIAMY:

 • Ubezpieczenie nieruchomości na korzystnych warunkach
 • Założenie samodzielnego konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na bardzo korzystnych warunkach finansowych, z wysokim bieżącym oprocentowaniem zgromadzonych środków finansowych, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik bankowych.
 • Dokonywanie opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej i dostarczonych do lokali mediów bez prowizji w każdym urzędzie pocztowym na terenie Bydgoszczy.


POSIADAMY obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę 200.000 EURO a także dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności na łączną kwotę 200.000 zł, co jest gwarancją rzetelnych i solidnie świadczonych usług przez „ADM”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące Państwa nieruchomości prosimy uzupełnić o dane, które pozwolą nam przygotować najbardziej optymalną, indywidualną dla Państwa nieruchomości ofertę tj.:

 • adres nieruchomości,
 • powierzchnia nieruchomości,
 • ilość lokali,
 • ilość lokali własnościowych,
 • wyposażenie techniczne budynku (instalacje).


Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

 

Formularz ofertowy w postaci pliku XLS: zapytanie_ofertowe.xls

 

Można z nami skontaktować się także poprzez poniższy formularz: