Aktualności

2022-04-13 11:20:20
Przed nami Święta Wielkiejnocy,z tej okazji składamynajserdeczniejsze życzeniazdrowych, rodzinnych świątw atmosferze domowego ciepła Zarząd i PracownicyAdministracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
 
2021-04-15 09:08:17
 
2020-09-03 08:06:59
1 września ruszyła druga edycja Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa potrwa przez 30 dni. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu oraz  wdrażanie idei smart city w miastach.

Informacje ogólne

Szanowni Państwo

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. jest długoletnim zarządcą nieruchomościami, wiarygodnym partnerem finansowym, solidnym płatnikiem – terminowo regulującym wszelkie zobowiązania. Zatrudnia specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzega przepisy prawa, stosuje standardy zawodowe, kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz chroni interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności. Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych. Spółka zarządza na podstawie zawartych odrębnych umów cywilno - prawnych kilkuset Wspólnotami Mieszkaniowymi.

 

Oferta „ADM” Sp. z o.o. skierowana jest do:

 • Wspólnot Mieszkaniowych,
 • właścicieli lokali w budynkach będących w administracji zakładów pracy,
 • Urzędów Gmin posiadających lokale w nieruchomościach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, sąsiadujących z Gminą Bydgoszcz, które nie prowadzą wyspecjalizowanej działalności w kierunku zarządzania nieruchomościami.

„ADM” Sp. z o.o. proponuje i gwarantuje:

I

Stałą opiekę administracyjną i osobę ds. kontaktów z Zarządem oraz członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m. in.:

 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej,przedkładanie Zarządowi i członkom Wspólnoty Mieszkaniowej rozliczeń kosztów i przychodów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczonych do lokali,
 • zlecanie i zapewnianie wykonywania wymaganych zgodnie z prawem budowlanym przeglądów technicznych budynku oraz nadzoru budowlanego przy realizacji prac remontowych,
 • wykonanie wszelkich decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

II

Zakres czynności wykonywanych przez naszą Spółkę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz wynagrodzenie z tego tytułu negocjowane są z każdą Wspólnotą, jednak dla każdej z nich standardowo świadczymy między innymi następujące usługi:

 • prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty w formie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • organizowanie przetargów na prace remontowe,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • dokonywanie miesięcznych wymiarów opłat oraz rozliczeń wniesionych zaliczek, poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczonych do lokali mieszkalnych,
 • organizację zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji prawnej z nimi związanej,
 • informowanie właścicieli o wszelkich zmianach przepisów prawnych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych.

 

III

„ADM” Sp. z o.o. zapewnia Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej samodzielny wybór podmiotów świadczących usługi na jej rzecz lub możliwość skorzystania z listy podmiotów wybranych przez Spółkę w procedurze przetargowej.

 

IV

Prowadzenie oddzielnego, samodzielnego konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na bardzo korzystnych warunkach finansowych, w tym dokonywanie opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej i dostarczonych do lokali mediów bez prowizji w każdym urzędzie pocztowym na terenie Bydgoszczy.

 

Szanowni Państwo

Zabezpieczeniem i gwarancją rzetelnych i solidnie świadczonych usług przez „ADM” Sp. z o.o. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej jest nie tylko posiadanie przez Spółkę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę 200.000 EURO, ale także dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności na łączną kwotę 200.000 zł.
Ponadto „ADM” Sp. z o.o. pośredniczy i ułatwia kontakt w załatwianiu wszelkich spraw z zakresu administracji publicznej.

Zatem powierzając „ADM” Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomością wspólną wybieracie nowoczesną formę administrowania gwarantującą:

 • prosty, bezpośredni i bieżący kontakt z opiekunem nieruchomości,
 • wymierne korzyści finansowe zarówno dla Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i poszczególnych jej członków,
 • swobodę i pełną decyzyjność Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • krótkie terminy realizacji zadań,
 • rzetelność i fachowość.

W przypadku kierowania pod naszym adresem zapytania o ofertę dla Państwa nieruchomości prosimy o podanie następujących danych:

 • adres nieruchomości,
 • powierzchnia nieruchomości,
 • ilość lokali,
 • ilość lokali własnościowych,
 • wyposażenie techniczne budynku (instalacje).

Powyższe dane pozwolą nam przygotować najbardziej optymalną, indywidualną dla Państwa nieruchomości ofertę.

 

Informujemy również, że istnieje możliwość zarządzania przez „ADM” Sp. z o.o. nieruchomościami posiadającymi inny status prawny (np. stanowiącymi własność osób fizycznych lub prawnych). W takim przypadku należy kontaktować się z Kierownikiem Działem Eksploatacji (p. Hanną Bugaj – tel. 34-88-917) naszej Spółki w celu uzyskania szczegółowych informacji.